VERWERKERSOVEREENKOMST Sabine van Erp Website Bouw en Educatie

Deze Verwerkersovereenkomst maakt – evenals de algemene voorwaarden – integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst inzake diensten tussen Sabine van Erp Website Bouw en Educatie en opdrachtgever.

Kunt u zich als klant van Sabine van Erp Website Bouw en Educatie vinden in onderstaande overeenkomst? Dan hoeft u geen aparte verwerkersovereenkomst af te sluiten.

De Partijen: 

Sabine van Erp Website Bouw en Educatie gevestigd te Bergen aan Zee, Verspyckweg 22 vertegenwoordigd door Sabine van Erp te noemen: “Verwerker”
Verwerker is een ICT-dienstverlener die diensten levert zoals webdesign, bouw en onderhoud van websites, registreren van domeinnamen en opslag van bestanden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57343810

en 

De klant, rechtsgeldig vertegenwoordigd voor zijn/haar eigen onderneming of organisatie, als bestaande klant (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) en als zodanig eerder akkoord gegaan met de Algemene voorwaarden van Sabine van Erp Website Bouw en Educatie

Gezamenlijk hierna ook te noemen “Partijen

Overwegingen:

 • Verwerkingsverantwoordelijke (u) en Verwerker (Sabine van Erp Website Bouw en Educatie) zijn een overeenkomst aangegaan voor het laten bouwen van een website met een contactformulier.
 • Het formulier wordt gebruikt door bezoekers op de website van de verwerkingsverantwoordelijke om gegevens achter te laten.
 • Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt welke velden het formulier weergeeft en welke gegevens de bezoeker van haar website achterlaat. Deze gegevens worden verzonden aan het
  e-mailadres van Verwerkingsverantwoordelijke zoals ingesteld en opgeslagen in het CMS van de  website
 • Partijen – mede ter uitvoering van het bepaalde in Privacywetgeving – in deze  Verwerkersovereenkomst een aantal voorwaarden hebben vastgelegd die betrekking hebben op activiteiten in opdracht van en ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 1. Doel van de Verwerking

 1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Bewerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvindenin het kader van de Overeenkomst, de doeleinden die daarmee samenhangen en die doeleindendie met nadere instemming worden bepaald. Verantwoordelijke bepaalt zelf welke (soorten) persoonsgegevens hij door Bewerker laat verwerken en op welke (categorieën) betrokkenen deze persoonsgegevens betrekking hebben; Bewerker heeft hierop geen invloed.
 2. De Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Verwerker neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke zorgt dat zijn instructies aan Verwerker leiden tot een verwerking die in overeenstemming zal zijn met toepasselijke regelgeving en geen inbreuk zal maken op enig recht van derden

Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. De toegestane verwerkingen zullen onder controle van Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi)geautomatiseerde omgeving.
 2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.
 3. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen (maar niet beperkt tot) de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld en/of verwerkingen door derden die zijn ingeschakeld door de Verwerkingsverantwoordelijke, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust bij de Verwerkingsverantwoordelijke.
 4. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.
 5. In het geval dat voor een nieuwe verwerking onder deze Verwerkersovereenkomst een gegevensbeschermingseffectbeoordeling of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder verplicht is, zal Verwerker, voor zover dat binnen haar macht ligt, hieraan meewerken. Verwerker kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.
 6. Verwerker zal, indien wettelijk verplicht en noodzakelijk, meewerken aan een eventueel onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens naar een verwerking onder deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.
 7. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder in ieder geval de werknemers van Verwerker worden verstaan.

Artikel 3. Technische en organisatorische voorzieningen (beveiliging)

 1. Verwerker zorgt voor voldoende beveiliging van de Persoonsgegevens. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen neemt Verwerker passende technische en organisatorische maatregelen. Raadpleeg voor meer informatie de pagina DPA
 2. In geval van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen of ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van Persoonsgegevens (hierna: “Datalek”), zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke zo snel mogelijk informeren. Zo mogelijk binnen vierentwintig uur nadat het Datalek ter kennis van Verwerker is gekomen.
 3. Verwerker zal de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie.
  Verwerker mag de persoonsgegevens ook verwerken in landen buiten de Europese Unie, maar alleen als daarover schriftelijke afspraken zijn gemaakt met Verantwoordelijke.
  Verwerker zal Verantwoordelijke op diens verzoek melden om welk land of landen het gaat.
 4. Siteground en OXXA.com (de internetproviders (ISP) verzamelen informatie die relevant is voor de registratie van uw domeinnaam en de werking van uw website.

Artikel 4. Inschakelen van subverwerkers
Verwerker mag zonder schriftelijke toestemming de verwerking door een subverwerker laten uitvoeren. Indien Verwerker een subverwerker inschakelt is Verwerker verantwoordelijk voor het handelen van deze derde.

Artikel 5. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.

Verwerkte Persoonsgegevens: 

Bedrijfsnaam, Voornaam, Achternaam, Adres, Huisnummer, Postcode, Plaats, Land,
E-mail, Telefoonnummer, Website adres. 

Locatie verwerkingen: 
Apple iCloud binnen EEG

Bewaartermijn: 
Zolang Verwerkingsverantwoordelijke een account heeft bij Sabine van Erp Website Bouw en Educatie en 5 jaren na beëindiging.

Artikel 6. De looptijd van deze overeenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand doordat Verwerkingsverantwoordelijke deze (al dan niet digitaal) aanvaardt en zal voortduren voor de duur van de Overeenkomst en bij gebreke daarvan voor de duur van de (verdere) samenwerking.
Partijen verlenen hun volledige medewerking om deze Verwerkersovereenkomst aan te passen en geschikt te maken voor eventuele nieuwe of veranderde privacywetgeving.
Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt deze Verwerkersovereenkomst ook van rechtswege.
Nederlands recht is van toepassing op deze Overeenkomst. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.